ΑΝΘΟΣ PROPERTIES

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007, δεν απασχολεί προσωπικό και το κεφάλαιό της ανέρχεται σε €60.000, που αντιστοιχεί σε 600 μετοχές.

Η κυριότερη δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αγορά, πώληση και ανταλλαγή κάθε είδους ακινήτων, οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, η συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισμούς Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο.), Τράπεζες ή και φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό την απόκτηση ή και εκμετάλλευση ακινήτων, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

Η εταιρεία στις 07.05.2009 εξαγοράστηκε κατά 100% από την Τράπεζα PROBANK και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, είναι ένα κτίριο 12.500 τ.μ., που μισθώνει στην Τράπεζα. Το κτίριο χρησιμοποιείται ως έδρα της Τράπεζας, στεγάζοντας όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Θυγατρικές Εταιρείες.