ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εταιρικό Προφίλ

Η PROBANK ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004, διαθέτει προσωπικό 6 ατόμων και το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €60.000 που αναλογεί σε 100.000 μετοχές. Δραστηριοποιείται στο χώρο των Μεσιτών Ασφαλίσεων προσφέροντας μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της PROBANK και σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων με εξαιρετικά ανταγωνιστικόύς όρους σε ιδιώτες και επιχειρήσεις της Ελληνικής Αγοράς.

Το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς με σημαντική εμπειρία σε όλους τους Κλάδους Ασφαλίσεων καθώς και στις ασφαλιστικές ανάγκες Ιδιωτών και Επιχειρήσεων.


Μετοχική σύνθεση
Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) Συμμετοχής
Τράπεζα PROBANK A.E. 99.900 99,9
PROBANK LEASING A.E. 100 0,1
Σύνολο 100.000 100,0


Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της Μεσιτείας Ασφαλίσεων με κύριο στόχο τον σχεδιασμό και την προώθηση Τραπεζοασφαλιστικών Υπηρεσιών μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας PROBANK, καθώς και την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών και των εταιρειών του Oμίλου.

Στα πιο πάνω πλαίσια η εταιρεία το 2011 μέσω των δύο καινούργιων Τραπεζοασφαλιστικών Υπηρεσιών, ‘’ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROνοώ’’ και "ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PROνοώ’’, συνέβαλλε στη βελτίωση των μεγεθών της PROBANK. Η εταιρεία από την ίδρυσή της εμφανίζει καθαρά ανοδική πορεία ως προς όλα τα θεμελιώδη μεγέθη της. Έτσι και το 2011 παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της PROBANK παρούσιασε περαιτέρω βελτίωση στα βασικά οικονομικά της μεγέθη.