Μετοχική Σύνθεση

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετοχική Σύνθεση

Η πολυμετοχικότητα της Τράπεζας αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της και ως εκ τούτου η Διοίκηση αποδίδοντας τη μεγαλύτερη δυνατή σπουδαιότητα στην εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης, ενημερώνει γραπτώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα όλους τους μετόχους για οτιδήποτε αφορά την πορεία της Τράπεζας.

 

Η σύνθεση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας είναι η ακόλουθη:

 

Κλίμακα Μετοχολογίου / Μετοχική Σύνθεση

Κλιμάκιο μετοχώνΑριθμός Μετόχων

Μετοχές

Ποσοστό %

1 - 5.000 1.622 3.802.665 1,91
5.001 - 20.000

2.576

29.867.089 14,97
20.001 - 100.000 1.684 68.607.951 34,40
100.001 - 500.000

283

51.533.576 25,84
500.001 - 1.000.000 26 18.159.952 9,10
>1.000.001   13 27.486.714 13,78
 ΣΥΝΟΛΟ 6.204 199.457.947 100,00