Ιστορική Αναδρομή

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιστορική Αναδρομή


21.05.2001   Λήψη άδειας λειτουργίας Tράπεζας


10.07.2001   Ίδρυση Tράπεζας


12.09.2001   Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Profinance Α.Ε.


01.11.2001    Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Probank A.E.Δ.Α.Κ.


16.11.2001    Έναρξη εργασιών 1ου καταστήματος – Ν. Ηράκλειο


30.01.2002    Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Probank Autoleasing A.E.


01.04.2002    Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Probank Leasing A.E.


29.11.2002    Έναρξη εργασιών 20ού καταστήματος – Πειραιά


19.12.2003    Αύξηση κεφαλαίου κατά €61.650.000 με έκδοση 13.700.000 μετοχών με τιμή διάθεσης €4,5


19.05.2004    Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Probank Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.


30.08.2004    Έναρξη εργασιών 40ού καταστήματος – Κοζάνη


20.02.2006    Έναρξη εργασιών 60ού καταστήματος – Λιβαδειά


26.07.2006    Αύξηση κεφαλαίου κατά €80.400.000 με έκδοση 13.400.000 μετοχών με τιμή διάθεσης €6,0


19.04.2007   Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο κατά €6.844.639,2 με διανομή 2 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές


12.11.2007    Έναρξη εργασιών 80ού καταστήματος – Ελληνικό


28.12.2008    Έναρξη εργασιών 100ού καταστήματος – Ηράκλειο Κρήτης


07.05.2009   Εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Ανθός Properties Α.Κ.Ε., ιδιοκτήτριας εταιρείας του κτιρίου 12.500 τ.μ. επί της οδού Πειραιώς 74, για έδρα του Ομίλου με συγκέντρωση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Θυγατρικών Εταιρειών


14.07.2009    Αύξηση κεφαλαίου κατά €80.086.888,60 με έκδοση 21.075.497 μετοχών με τιμή διάθεσης €3,8


27.12.2010    Έναρξη εργασιών 108ου καταστήματος – Χαροκόπου


19.01.2012    Αύξηση Κεφαλαίου κατά €106,7 εκατ. με έκδοση 133,3 εκατ. μετοχών με τιμή διάθεσης €0,80


28.05.2012   Έναρξη εργασιών καταστήματος – Πετρούπολης,
Ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης: Έκδοση 5ετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου €150 εκατ. & έκδοση Άμεσα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου €71,6 εκατ.