Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χρηματιστηριακές Yπηρεσίες & Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Η PROBANK κάνει έντονη την παρουσία της και στο χρηματιστηριακό τομέα, μέσα από μία τραπεζική καινοτομία. Είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα, που διενεργεί χρηματιστηριακές συναλλαγές χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητης θυγατρικής χρηματιστηριακής εταιρείας, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων.

Στην PROBANK, ο τρόπος οργάνωσης και ο μεγάλος βαθμός αυτοματοποίησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, έχει συμβάλει στη μείωση του χρόνου διενέργειάς τους, στην καλύτερη οργάνωση και διαχείρισή τους, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των επενδυτικών δυνατοτήτων, που προσφέρει η PROBANK.

Η μεγάλη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση των στελεχών μας στο χρηματιστηριακό χώρο, αποτελούν εγγύηση για την επαγγελματική και υπεύθυνη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

Στην PROBANK σας προσφέρουμε το πλεονέκτημα της άμεσης εκτέλεσης και εκκαθάρισης των συναλλαγών σας και της αυτόματης ενημέρωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα, να εκμεταλλευτείτε άμεσα και αποδοτικά για τα κεφάλαιά σας, το σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα, στο ευρύ φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών που προσφέρει η PROBANK περιλαμβάνονται:

  • Αγοραπωλησίες μετοχών
  • Αγοραπωλησίες Τίτλων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου
  • Παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών
  • Εκκαθάριση συναλλαγών στο Χ.Α.
  • Διαχείριση εταιρικών πράξεων
  • Φύλαξη και Διαχείριση χρεογράφων
  • Εκκαθάριση συναλλαγών σε διεθνείς αγορές
  • Εταιρικές αναδοχές

 

Οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται στο ν. 3606/2007, που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, για τις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID). Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην διεύθυνση  http://www.hcmc.gr/photos/mifid/files/N.%203606_2007.pdf μπορείτε να διαβάσετε τον ν. 3606/2007 και ένα σύντομο και κατατοπιστικό Οδηγό Επενδυτών στη διεύθυνση http://www.hcmc.gr/photos/mifid/files/Odigos_130608.pdf

Στο ενημερωτικό έντυπο «ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ MiFID» σας παρέχουμε πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την Τράπεζα PROBANK A.E., τις προσφερόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, την πολιτική εκτελέσεως εντολών, τον τρόπο που διασφαλίζουμε τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα, πληροφορίες για την πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις χρεώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα της Τράπεζας PROBANK A.E., όπου πιστοποιημένοι υπάλληλοι στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουν αναλυτικά και θα επιλύσουν προσωπικά σας ερωτήματα.

Για πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα της PROBANK και στην Υπηρεσία Χρηματιστηριακών Συναλλαγών της Τράπεζας, Πειραιώς 74, 18346 Μοσχάτο, τηλ. 210 48 43 401, fax: 210 48 37 538, e-mail: [email protected]