Καταναλωτικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δάνεια Καταναλωτικής Πίστης

Προσωπικό Δάνειο

Σκοπός: Για την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο, σήμερα,15,35%, (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)
Διάρκεια: Από 6 έως 60 μήνες
 

Πλεονεκτήματα:

 • Αποπληρωμή με μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις το ύψος των οποίων εξαρτάται από το ποσό και τη διάρκεια του δανείου
 • Αυτόματη εξόφληση των μηνιαίων δόσεων μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται στην Τράπεζα
 • Προεξόφληση χωρίς επιβάρυνση
 • Κάλυψη εφάπαξ αναγκών

 

Βασικά Δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών

 

Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Προσωπικό δάνειο με κάλυψη ακινήτου
Σκοπός: Προσωπικό δάνειο με κάλυψη ακινήτου το οποίο απευθύνεται σε εσάς πού θέλετε να εκμεταλλευτείτε την «εσωτερική» αξία του ακινήτου σας απολαμβάνοντας πραγματικά χαμηλά επιτόκια για να καλύψετε προσωπικές/καταναλωτικές σας ανάγκες ή να μεταφέρετε υπόλοιπα δανείων ή καρτών σας από άλλες τράπεζες.
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο Επιτόκιο ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και την αξία του ακινήτου.
Διάρκεια: έως 360 μήνες.
Ποσό: από  € 5.000
 
Πλεονεκτήματα:
 • Αποπληρωμή με μηνιαίες σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις το ύψος   των οποίων εξαρτάται από το ποσό και τη διάρκεια του δανείου
 • Αυτόματη εξόφληση των μηνιαίων δόσεων μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται στην Τράπεζα
 • Προεξόφληση χωρίς επιβάρυνση
 • Δωρεάν αποστολή μηνιαίου αναλυτικού λογαριασμού
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας, χωρίς συνδρομή για πάντα  και χωρίς κανένα άλλο έξοδο

 

Βασικά Δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών

 

Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Προσωπικό Δάνειο Home
Σκοπός: Αποτελεί συμπλήρωμα του στεγαστικού σας δανείου για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο, σήμερα,  14,35%  (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)
Διάρκεια: Από 6 έως 60 μήνες
 
Πλεονεκτήματα:
 • Αποπληρωμή με μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις το ύψος των οποίων εξαρτάται από το ποσό και τη διάρκεια του δανείου
 • Αυτόματη εξόφληση των μηνιαίων δόσεων μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται στην Τράπεζα
 • Προεξόφληση χωρίς επιβάρυνση
 • Κάλυψη εφάπαξ αναγκών

 

Βασικά Δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών
 
Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Καταναλωτικά Δάνεια Μισθοδοτουμένων

Δάνειο Μισθοδοτουμένων

Πρόκειται για τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο με εφάπαξ εκταμίευση και αποπληρωμή σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη προσωπικών αναγκών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του είναι να έχει ο πελάτης ενεργό λογαριασμό μισθοδοσίας.
Η διάρκεια του είναι μέχρι 5 χρόνια, το όριο χορήγησης μέχρι 5.000€ και ο εκτοκισμός γίνεται μηνιαία με το ισχύον επιτόκιο δανείου μισθοδοτούμενων.
Επιτρέπεται πρόωρη, μερική ή ολική αποπληρωμή σε ημερομηνία επετείου δόσης, χωρίς επιβάρυνση.

Δάνειο Μισθοδοτουμένων Δημοσίου

Πρόκειται για τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο με εφάπαξ εκταμίευση και αποπληρωμή σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, που χορηγείται σε μισθοδοτούμενους δημοσίου.
Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη προσωπικών αναγκών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του είναι να έχει ο πελάτης ενεργό λογαριασμό μισθοδοσίας δημοσίου στην τράπεζα.
Η διάρκεια του είναι μέχρι 5 χρόνια, το όριο χορήγησης μέχρι 5.000€ και ο εκτοκισμός γίνεται μηνιαία με το ισχύον επιτόκιο καταναλωτικού δανείου μισθοδοτούμενων δημοσίου.
Επιτρέπεται πρόωρη, μερική ή ολική αποπληρωμή σε ημερομηνία επετείου δόσης, χωρίς επιβάρυνση.


Βασικά Δικαιολογητικά:
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών
 
Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Ανοικτό δάνειο - PROΠΙΣΤΩΣΗ

Εξασφαλίστε έως και €5.000 μετρητά, για πάντα στη διαθεσή σας όποτε και αν τα χρειαστείτε!

Χαρακτηριστικά:

Αν είστε μισθοδοτούμενος ή συνταξιούχος μετά την αίτηση σας για κάποιο ποσό έως και €5.000 (έως και 3 μισθοί) και μετά την σχετική έγκριση, τα χρήματα που εγκρίθηκαν πιστώνονται στον λογαριασμό σας επιτρέποντας σας άμεση ανάληψη όποιου ποσού θέλετε από τα ΑΤΜ της Τράπεζας μας ανάλογα με το ημερήσιο όριο της κάρτας ανάληψης που σας δίνουμε.
Δεν πληρώνετε καθόλου τόκο για το εγκεκριμένο αρχικό ποσό παρά μόνο εάν προχωρήσετε σε κάποια ανάληψη. Στην ανάληψη ο τόκος υπολογίζεται μόνο για το ποσό που πήρατε με κυμαινόμενο επιτόκιο σήμερα, 15,35%.(πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)
Εφόσον πληρώνετε κατά την διάρκεια του εκάστοτε έτους τους λογαριασμούς σας έγκαιρα, τότε η PROBANK μειώνει στο τέλος κάθε έτους το επιτόκιο σας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση κάτι που συνεχίζει να σας προσφέρει εφόσον είστε συνεπής και για τα επόμενα 10 έτη.
Μόνο €60, έξοδα αξιολόγησης αιτήματος, χρεώνονται εφ΄ άπαξ και με την πρώτη εκταμίευση. Αποπληρώνετε όσο ποσό θέλετε με ελάχιστο ποσό το 3% του υπολοίπου, κάθε μήνα. Όποιο ποσό αποπληρώσετε γίνεται ξανά διαθέσιμο για ανάληψη εφόσον πάλι το χρειαστείτε.

Δάνειο Σπουδών

Σκοπός: Για την κάλυψη όποιων σπουδαστικών αναγκών
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο, σήμερα, 13,35%, (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)
Διάρκεια: Από 6 έως 60 μήνες

 

Πλεονεκτήματα:

 • Αποπληρωμή με μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις σύμφωνα με την επιθυμία σας , το ύψος των οποίων εξαρτάται από το ποσό και τη διάρκεια του δανείου
 • Αυτόματη εξόφληση των μηνιαίων δόσεων μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται στην Τράπεζα
 • Προεξόφληση χωρίς επιβάρυνση

 

Βασικά Δικαιολογητικά:
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Πιστοποιητικό σπουδών
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών
 
Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

PRO Auto

Σκοπός: Για αγορά αυτοκινήτου έως €25.000
Επιτόκιο: Κυμαινόμενο, σήμερα 14,35%, (πλέον εισφοράς Ν.128/75, 0,60%)
Διάρκεια: Από 6 έως 60 μήνες, ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου και το ύψος του δανείου.

 

Πλεονεκτήματα:

 • Αυτόματη εξόφληση των μηνιαίων δόσεων μέσω πάγιας εντολής από λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται στην Τράπεζα
 • Προεξόφληση χωρίς επιβάρυνση
 • Αποπληρωμή με μηνιαίες, διμηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις σύμφωνα με την επιθυμία σας, το ύψος των οποίων εξαρτάται από το ποσό και τη διάρκεια του δανείου

 

Βασικά Δικαιολογητικά:
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Προτιμολόγιο ή προσφορά
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών
 
Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Μεταφορά Δανείων Καταναλωτικής Πίστης

Μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων

Σχεδιάστε & πραγματοποιείστε την μείωση των μηνιαίων οφειλών σας μαζί μας!

Η Τράπεζα Probank κατανοώντας απόλυτα τις ανάγκες σας, προτείνει ένα νέο πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπων από καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες ποσού μέχρι και €5.000, επιλέγοντας τη μεταφορά του σε δάνειο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που θα αποπληρώνεται με μηνιαίες δόσεις ή σε πιστωτική κάρτα Probank VISA, αντίστοιχα.

 

Μεταφέροντας τα υπόλοιπα των δανείων σας σε ένα νέο δάνειο, απολαμβάνετε:

 • προνομιακό επιτόκιο 9,25% σταθερό για 1 έτος
 • διάρκεια μέχρι 48 μήνες
 • δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης
 • Proστασία αποπληρωμής δανείου, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, μόλις 1,25% της αξίας του δανειζόμενου ποσού

 

Μεταφέροντας τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών σας σε πιστωτική κάρτα Probank VISA απολαμβάνετε:

 • προνομιακό επιτόκιο 9,25% σταθερό για 1 έτος
 • ελάχιστη μηνιαία καταβολή 3%
 • δυνατότητα χορήγησης επιπλέον πιστωτικού ορίου
 

Εξασφαλίζοντας συγχρόνως την άμεση ισχύ όλων των άλλων προνομίων που ισχύουν για τους κατόχους των Probank VISA όπως:

 • δωρεάν συνδρομή για πάντα, χωρίς κανένα άλλο έξοδο
 • δεν χρεώνει έξοδα ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ των άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • χωρίς έξοδα μετατροπής συναλλάγματος
 • δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσετε την κάρτα στα ταξίδια σας
 • άτοκες δόσεις
 • επιβράβευση μέσω μείωσης του επιτοκίου σας κατά 7% ετησίως εφόσον εξοφλείτε έγκαιρα το ελάχιστο της μηνιαίας οφειλής σας

Βασικά Δικαιολογητικά:
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την Εφορία
 • Για μισθωτούς, πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας ή βεβαίωση αποδοχών
 • 2 πρόσφατα ενημερωτικά statement των προς μεταφορά καρτών ή δανείων σας

 
Προστασία Αποπληρωμής:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου του δανείου σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή/και ασθένεια, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου.