210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Τί είναι το Leasing

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι το leasing, πως λειτουργεί

Διαδικασία

Το Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι διεθνής όρος Αμερικανικής προέλευσης και σημαίνει μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου από τον εκμισθωτή (Lessor), σε ένα άλλο πρόσωπο τον μισθωτή (Lessee) έναντι ορισμένης αμοιβής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τη μορφή της μίσθωσης (Lease).

Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κάθε μορφής κινητός εξοπλισμός όπως μηχανήματα, εξοπλισμός γραφείου, μεταφορικά μέσα (ΙXE αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα κ.α.) αλλά και ακίνητα που προορίζονται για την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

 

Με την PROBANK LEASING δίνεται η δυνατότητα απόκτησης κάθε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

 

  • Η PROBANK LEASING αγοράζει για λογαριασμό του πελάτη το περιουσιακό στοιχείο που έχει επιλέξει
  • Ο μισθωτής καταβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα (μήνα ή τρίμηνο) ένα προσυμφωνημένο μίσθωμα
  • Με τη λήξη της σύμβασης που έχει υπογραφεί,  υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ή απόκτησης της κυριότητας του παγίου καταβάλοντας ένα προσυμφωνημένο τίμημα.

 

Νομοθεσία Leasing

Στην Ελλάδα ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εισήχθη σε δυο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση με το νόμο 1665/86 εισήχθη το Leasing κινητών που προορίζονται για την επαγγελματική χρήση του μισθωτή.

Κατά τη δεύτερη φάση και με τους νόμους 2367/95 και 2682/99 ο θεσμός επεκτάθηκε και στο Leasing των ακινήτων που προορίζονται επίσης για την επαγγελματική χρήση του μισθωτή.