210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Πλεονεκτήματα Leasing

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλεονεκτήματα Leasing

Tο Leasing προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα γιατί:

  • Δεν απαιτεί την εκταμίευση ιδίων κεφαλαίων
  • Τα μισθώματα θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα  
  • Παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού του Leasing μέσω των αναπτυξιακών νόμων
  • Διευκολύνει τον προγραμματισμό των πληρωμών, δεδομένου ότι τα ποσά των μισθωμάτων είναι προκαθορισμένα για όλη τη διάρκεια της  μίσθωσης
  • Γρήγορες και απλές διαδικασίες
  • Αυξάνει τη ρευστότητα, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα πώλησης  στην εταιρεία leasing πάγιων περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια  μισθώσεως  τους  (sale and lease-back)