210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Factoring

Αναθέστε στην PROBANK τη διαχείριση και την είσπραξη των απαιτήσεών σας και επωφεληθείτε από την άμεση ρευστότητα,την ευελιξία και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Factoring

Το Factoring, αποτελεί ένα πλέγμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει κάποιες ή το σύνολο των κάτωθι υπηρεσιών:

  • Λογιστική διαχείριση - παρακολούθηση απαιτήσεων (τιμολογίων επί πιστώσει) καθολικά για το επιλεγμένο πελατολόγιο
  • Είσπραξη (collection) των εκχωρημένων απαιτήσεων
  • Χρηματοδότηση με την μορφή προεξόφλησης επι των εκχωρημένων απαιτήσεων
  • Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Μέσω της Υπηρεσίας Factoring παρέχεται η δυνατότητα σε πελάτες της Τράπεζας να αξιοποιήσουν την παροχή σε άμεση ρευστότητα για κεφάλαιο κίνησης μέσω της χρηματοδότησης των επι πιστώσει πωλήσεων τους, να αποδεσμεύσουν πόρους με την ανάθεση της διαχείρισης και είσπραξης στην Υπηρεσία Factoring καθώς και να απολαμβάνουν μια συνεχή πιστοληπτική αξιολόγηση πελατολογίου τους ως συνδρομή για την εμπορική στρατηγική τους.

Η Υπηρεσία Factoring δραστηριοποιείται:

Στην Εγχώρια Αγορά

  • Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής
  • Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής
  • Διαχειριστικό Factoring (Collection Only)

Στις Διεθνείς Αγορές

  • Εξαγωγικό Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγής
  • Εξαγωγικό Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής
  • Import Factoring

 

*Από τον Ιούνιο του 2012, η Τράπεζα PROBANK A.E. αποτελεί μέλος του διεθνούς αναγνωρισμένου δικτύου εταιρειών factoring, "Factors Chain International".