Επιχειρηματικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρηματικό Κυμαινόμενο (Παγίων)

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων, επιλέξτε τα επιχειρηματικά δάνεια της PROBANK.

Τοκοχρεωλυτικό-Χρεωλυτικό Δάνειο Τακτής Λήξης Κυμαινομένου Επιτοκίου

Σκοπός: Αγορά Επιχειρηματικών Παγίων (πλην ακινήτων).

Μορφή Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό ή Χρεωλυτικό δάνειο με αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεωλυτικές δόσεις με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Ειτόκιο: Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

Διάρκεια: Συνήθως, έως 5 έτη.

Υψος Δανείου: Μέχρι το 100% της Αξίας του τιμολογίου αγοράς.

Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κύρια ξένα νομίσματα.

Εκταμίευση: Εφάπαξ.

Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα χρηματοδότησης στο 100% του τιμολογίου αγοράς.
  • Φορολογικές απαλλαγές από τόκους και αποσβέσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του φορολογικού νόμου.