Επιχειρηματικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρηματικό Κυμαινόμενο (Ακινήτων)

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων, επιλέξτε τα επιχειρηματικά δάνεια της PROBANK.

Τοκοχρεωλυτικό-Χρεωλυτικό Δάνειο Τακτής Λήξης Κυμαινομένου Επιτοκίου.

Σκοπός: Αγορά-Κατασκευή-Ανακαίνιση Ακινήτων Επιχειρηματικής Χρήσης.

Μορφή Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό ή Χρεωλυτικό δάνειο και αποπληρωμή με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεωλυτικές δόσεις με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Επιτόκιο: Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

Διάρκεια: Διαπραγματεύσιμη.

Υψος Δανείου: Μέχρι το 100% της Αξίας του συμβολαίου (αγορά) ή το 100% του εγκεκριμένου από την Τ.Υ. προϋπολογισμού (κατασκευή-ανακαίνιση).

Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κύρια ξένα νομίσματα.

Εκταμίευση: Εφάπαξ εκταμίευση, στην περίπτωση αγοράς ακινήτου. Σταδιακές εκταμιεύσεις σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, στην περίπτωση κατασκευής ή ανακαίνισης ακινήτου.

Ασφαλιστικές Καλύψεις: Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός & σεισμού για το προσημειούμενο ακίνητο.

Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος.
  • Φορολογικές απαλλαγές από τόκους και αποσβέσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του φορολογικού νόμου.