Επιχειρηματικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρηματικό Σταθερό για το 1ο έτος (Ακινήτων)

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων , επιλέξτε τα επιχειρηματικά δάνεια της PROBANK.

Τοκοχρεωλυτικό Δάνειο Τακτής Λήξης Σταθερού Επιτοκίου για το 1ο έτος.

Σκοπός: Αγορά-Κατασκευή-Ανακαίνιση Ακινήτων Επιχειρηματικής Χρήσης.

Μορφή Δανείου: Τοκοχρεωλυτικό δάνειο με αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Επιτόκιο: Ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Διάρκεια: Συνήθως, έως 10 έτη.

Υψος Δανείου: Μέχρι το 100% της Αξίας του συμβολαίου (αγορά) ή το 100% του εγκεκριμένου από την Τ.Υ. προϋπολογισμού (κατασκευή-ανακαίνιση).

Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κύρια ξένα νομίσματα.

Εκταμίευση: Εφάπαξ εκταμίευση, στην περίπτωση αγοράς ακινήτου. Σταδιακές εκταμιεύσεις σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, στην περίπτωση κατασκευής ή ανακαίνισης ακινήτου.

Ασφαλιστικές καλύψεις: Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός & σεισμού για το προσημειούμενο ακίνητο.

Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος
  • Φορολογικές απαλλαγές από τόκους και αποσβέσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του φορολογικού νόμου.