Επιχειρηματικά Δάνεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιχειρηματικός Αλληλόχρεος για Κεφάλαιο Κίνησης

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων, επιλέξτε τα επιχειρηματικά δάνεια της PROBANK.

Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης Χρηματοδότησης Βραχυπροθέσμων και Επαναλαμβανομένων Αναγκών.

Επιτόκιο: Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

Διάρκεια: Αόριστη με περιοδικές ανανεώσεις.

Ύψος Δανείου: Ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Νόμισμα: Χορηγείται σε ευρώ και στα κύρια ξένα νομίσματα.

Εκτοκισμός: Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

Πλεονεκτήματα:

  • Επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ανάλογα με την πιστωτική ανάγκη του πελάτη.
  • Δυνατότητα ανακύκλωσης της χορήγησης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
  • Ο πελάτης λαμβάνει τριμηνιαίο statement δωρεάν.