210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Προγράμματα ΕΤΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δράση ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Σκοπός
Η Τράπεζα PROBANK σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) της ΕΤΕΑΝ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, χορηγεί δάνεια με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Όφελος
Το κόστος των δανείων που χορηγούνται από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και Τράπεζας (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου του τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Χαρακτηριστικά δράσης
Τα δυο υποπρογράμματα της δράσης, αφορούν:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους από €10.000 έως €300.000 με διάρκεια αποπληρωμής που δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, ύψους από €10.000 έως €800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν ενταχθεί:
  • στον Ν.3299/2004
  • σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
  • ή δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε, στο δίκτυο των 112 καταστημάτων μας καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ  www.etean.com.gr

 

tepix inscape