210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η Τράπεζα PROBANK Α.Ε. έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και ως Τελικός Δικαιούχος (Τ.Δ.) σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006.

Τα προγράμματα που έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αφορά επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) ανέρχεται σε 55% ή 65%, ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 200.000€ έως 300.000€, ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα.


Σε διαδικασία υλοποίησης και ελέγχου των εγκεκριμένων επενδύσεων. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της ΚΥΑ Προκήρυξης οι χρόνοι υλοποίησης των επενδύσεων παρατείνονται ως εξής: Η προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται στους είκοσι δύο (22) μήνες για την Μεταποίηση και τον Τουρισμό και στους δεκαεννέα (19) μήνες για τις θεματικές ενότητες του Εμπορίου και των Υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) και του Δικαιούχου της Ενίσχυσης.

Προκήρυξη για την Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθ.Επαγγελματιών

Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αφορά επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Με ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) 50% ή 80% ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας και με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 6.250€ έως 40.000€, ανάλογα με τη κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A

ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC «Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006», «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία», «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα - ΠΓΔΜ», «Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα - Κύπρος 2000-2006»
Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Μεταποίησης και του Τριτογενή τομέα, πλην των τουριστικών καταλυμάτων, με ποσοστό επιχορήγησης έως 50% και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 250.000€.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Εμπόριο & Υπηρεσίες στα ΠΕΠ - Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΠ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ INTERREG III.
Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή Τομέα (θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών), με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική ζώνη, και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 150.000€.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN II.
Αφορά επιχειρήσεις, στους Δήμους Περάματος, Ηρακλείου Κρήτης και Κομοτηνής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού (μόνο για το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης) και Τριτογενούς Τομέα, με ποσοστό επιχορήγησης έως 50% και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 200.000€ για τους Δ. Κομοτηνής και Ηρακλείου και έως 800.000€ για το Δ. Περάματος.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Κοινωνία της Πληροφορίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αφορά επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής, της Μεταποίησης και του Τουρισμού, για την υλοποίηση επενδύσεων σε Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής, με ποσοστό ενίσχυσης 50% και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 10.000€ έως 200.000€.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Αφορά επιχειρήσεις, σε αστικές περιοχές των Περιφερειών που αντιμετωπίζουν μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα, με αντικείμενο τη Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο και Παροχή Υπηρεσιών, υφιστάμενες και κατά περίπτωση υπό ίδρυση, με ποσοστό ενίσχυσης έως 60% και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 10.000€ έως 165.000€.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Γ' Κύκλος Προκήρυξης στη Μεταποίηση & στον Τουρισμό

Γ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Αφορά τουριστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες και κατά περίπτωση νέες, με ποσοστό ενίσχυσης έως 50% ανάλογα τη θεματική και Γεωγραφική ενότητα και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 10.000€ έως 350.000€.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Β' Κύκλος Προκήρυξης στη Μεταποίηση & στον Τουρισμό

Β' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Αφορά τουριστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

Α' Κύκλος Προκήρυξης στη Μεταποίηση & στον Τουρισμό

Α' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Αφορά τουριστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.