Διαχείριση Κινδύνων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαχείριση Κινδύνων

Η Τράπεζα φροντίζει συνεχώς για την πλήρη προσαρμογή της στο εκάστοτε ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από την εποπτική αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος. Απαίτηση αυτών των κανόνων και οδηγιών είναι η ενδελεχής παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που εκτίθεται και αναλαμβάνει η Τράπεζα. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων με την εφαρμογή εξελιγμένων συστημάτων και βέλτιστων διεθνών πρακτικών, παρακολουθεί και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους.

 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες της Τράπεζας και τις Θυγατρικές Εταιρείες, για την απρόσκοπτη άντληση πληροφοριών, απαραίτητων για την αξιολόγηση όλων των ειδών κινδύνων σε ατομική και ενοποιημένη βάση, τον εντοπισμό, την ανάλυση και μέτρησή τους με σκοπό την εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων, κάνοντας χρήση εξελιγμένων συστημάτων, παρακολουθεί και διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλες τις μορφές κινδύνων.


Πιστωτικός Κίνδυνος

Ως Πιστωτικός Κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο, ο αντισυμβαλλόμενος δανειολήπτης ή και εγγυητής, να μη δύναται να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση χορηγήσεων, ο κίνδυνος αυτός αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης εκ μέρους ενός οφειλέτη να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο των οφειλών του.

Ο έλεγχος για την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζεται στη λειτουργία της Τράπεζας και του Ομίλου με τον καθορισμό στρατηγικής ανάπτυξης δραστηριοτήτων και αντίστοιχων ορίων σε επίπεδο Στεγαστικής, Επιχειρηματικής και Καταναλωτικής Πίστης, σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου, σε επίπεδο τομέα δραστηριότητας, σε επίπεδο επιμέρους κλάδων οικονομίας και σε επίπεδο ομάδων συνδεδεμένων πελατών.

Η δε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου βασίζεται σε ποιοτικά, ποσοτικά όπως και σε χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, καθώς και στη χρήση συστημάτων Credit Rating και Scoring.


Κίνδυνος Αγοράς

Ως Κίνδυνος Αγοράς χαρακτηρίζεται η πιθανότητα ζημίας για την Τράπεζα ή/και τον Όμιλο εξαιτίας της επιρροής δυσμενών εξελίξεων στις συνθήκες και κατ’ επέκταση στις τιμές αγοράς, όπως χρεογράφων, αξιoγράφων, νομισμάτων και παραγώγων προϊόντων, στα οποία έχει επενδύσει η Τράπεζα ή ο Όμιλος. Προς αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου αγοράς, η Τράπεζα εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και μεθοδολογίες αποτίμησης, συμπεριλαμβανομένων και σεναρίων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης και δεικτών ευαισθησίας.


Λειτουργικός Κίνδυνος

Ως Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος πιθανών απωλειών οφειλόμενων σε γεγονότα ή και καταστάσεις, όπως «ανεπάρκεια, αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινο λάθος, κατάρρευση συστημάτων, εξωτερικά γεγονότα». Για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων τόσο η Τράπεζα, όσο και ο Όμιλος, λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν στην προστασία και ασφάλεια του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Πελατείας, των Λειτουργιών, των Συστημάτων (Λογισμικό, Εξοπλισμός, Δεδομένα), των Παγίων στοιχείων και των Φυσικών χώρων. Ο Όμιλος PROBANK διαρκώς παίρνει κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και των μεθόδων που εφαρμόζει.


Κίνδυνος Ρευστότητας

Ως Κίνδυνος Ρευστότητας ορίζεται η πιθανή αδυναμία εκπλήρωσης των συναλλακτικών υποχρεώσεων της Τράπεζας. Η PROBANK προκειμένου να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών υποχρεώσεών της, έχει καθιερώσει μεθοδολογία παρακολούθησης και συστηματικής διαχείρισης της ρευστότητάς της. Μεταξύ άλλων, η ανάλυση Ληκτότητας Ρευστότητας και Υπολογισμού Ταμειακών Εισροών και Εκροών, που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, ταξινομημένα σε χρονικές περιόδους
έναρξης και εναπομείνασας διάρκειάς τους, αποτελούν τον κεντρικό άξονα αντιμετώπισης καταστάσεων ενδεχόμενης περιορισμένης ρευστότητας.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα διενεργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα δοκιμές προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, τα αποτελέσματα των οποίων συντελούν στον σχηματισμό πολιτικής διαχείρισης καταστάσεων περιορισμένης ρευστότητας.