Κύριες Επιτροπές

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κύριες Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
Η Επιτροπή συνεδρίασε 35 φορές κατά το 2011 και για την εξέταση ειδικότερων θεμάτων καλούνται να συμμετάσχουν και στελέχη από τις Οικονομικές Υπηρεσίες, την Εσωτερική Επιθεώρηση και τις άλλες βασικές υπηρεσίες της Τράπεζας. Οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

 • Η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.Η επίβλεψη και η αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 • Η επίβλεψη του διενεργούμενου από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ζητά από τους εν λόγω ελεγκτές να αναφέρουν τα τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες που εντόπισαν.
 • Η υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. για την επιλογή ή αντικατάσταση των τακτικών εξωτερικών ελεγκτών.
 • Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
 • Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
 • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας της, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της.

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού (ALCO)

Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και κατ’ επέκταση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τη θεσμοθέτηση πολιτικών και διαδικασιών αντιμετώπισης κινδύνων. Καθορίζει τη στρατηγική σε σχέση με την εξέλιξη των αγορών, εγκρίνει την εισαγωγή νέων, καθώς και τη σημαντική διαφοροποίηση υφιστάμενων υπηρεσιών της Τράπεζας και καθορίζει την πολιτική τιμολόγησής τους πριν την έναρξη διάθεσής τους σε πελάτες, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τομείς ή κλάδους της οικονομίας. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και συμμετέχουν σε αυτήν τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας.

Επιτροπή Προγραμματισμού και Στήριξης Εργασιών (Steering Committee)
Είναι υπεύθυνη για να ιεραρχεί, αξιολογεί και αποφασίζει τη σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης σημαντικών νέων έργων, καθώς και τις αλλαγές σε αυτά που κρίνονται απαραίτητες κατά τη διάρκεια του έτους, αξιολογώντας την επιχειρησιακή σκοπιμότητα για την υλοποίησή τους, την αποτίμηση των ωφελειών (ποσοτικών και ποιοτικών) και την έγκριση της ένταξης νέων έργων στο ετήσιο σχέδιο δράσης της Τράπεζας.

Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων
Η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων προεδρεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας και απαρτίζεται από τους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και από τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές. Βασική αρμοδιότητά της είναι η έγκριση μεγάλων πιστοδοτικών ορίων και η σύνταξη ή και τροποποίηση του πιστοδοτικού κανονισμού της Τράπεζας. Επίσης, εισηγείται την ανάθεση εγκριτικών αρμοδιοτήτων σε στελέχη της Τράπεζας και θυγατρικών εταιρειών και καθορίζει τα εγκριτικά τους όρια, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε επιτροπές.

  Εκτελεστική Επιτροπή
  Είναι το ανώτατο συλλογικό εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας και συνεδριάζει τακτικά υπό την προεδρεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές. Οι βασικές αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:

   • Η εποπτεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού και των ανειλημμένων έργων.
   • Ο συντονισμός των εργασιών της Τράπεζας, των Υπηρεσιών και των Θυγατρικών της, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της Τράπεζας και του Ομίλου.
   • Η έγκριση της στρατηγικής Μarketing και η παρακολούθηση της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητάς της.
   • Η έγκριση της ετήσιας πολιτικής αμοιβών του προσωπικού εντός των ορίων του προϋπολογισμού και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, όπου απαιτείται.
   • Η έγκριση νέων κανονισμών, διαδικασιών και οργανωτικών θεμάτων της Τράπεζας που αφορούν στη διατμηματική συνεργασία σε επίπεδο διεύθυνσης ή ανώτερο.
   • Η απόφαση για τη λήψη μέτρων κανονιστικής συμμόρφωσης μετά από εισήγηση αρμοδίων Μονάδων ή Επιτροπών.