Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα ισχυρό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της, τη συστηματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση των αναλαμβανομένων κινδύνων, τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων, τη ξεχωριστή και αναλυτική τήρηση και φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της. Το Δ.Σ. έχει την τελική ευθύνη για τη διατήρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικής εφαρμογής του Σ.Ε.Ε. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Το Σ.Ε.Ε. είναι συνάρτηση συνεχώς αναβαθμιζόμενων ελεγκτικών μηχανισμών και λεπτομερώς καταγεγραμμένων διαδικασιών που, σε συνεχή βάση, καλύπτουν κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν καθιερωθεί τακτικοί και έκτακτοι εσωτερικοί έλεγχοι που καλύπτουν όλες τις περιοχές δράσης της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου και χωρίς να τίθενται διοικητικοί φραγμοί. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ενσωμάτωση δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες για τη διενέργεια των οικονομικών πράξεων, καθώς και σε προληπτικούς ελέγχους για την αποτροπή τυχόν λαθών και παρατυπιών.

Εσωτερική Επιθεώρηση

Η Εσωτερική Επιθεώρηση είναι η Κεντρική υπηρεσιακή μονάδα της Τράπεζας που έχει ως σκοπό τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και εν γένει την παρακολούθηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας και αναφέρεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας και στο Δ.Σ. της Τράπεζας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Η Εσωτερική Επιθεώρηση είναι προσηλωμένη σε ελεγκτικούς στόχους, εφαρμόζοντας προγράμματα και διαδικασίες ελέγχου, καθώς και την κατάλληλη μεθοδολογία για τη διενέργεια των ελέγχων, εναρμονισμένη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που έχουν καθιερωθεί από τα Διεθνή Ινστιτούτα Εσωτερικών Ελεγκτών.

 

Οι στόχοι, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντικειμενική επιβεβαίωση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, λειτουργίας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και διακυβέρνησης της Τράπεζας και την αξιολόγηση των πάσης φύσεως αναλαμβανόμενων κινδύνων από την Τράπεζα και τις Θυγατρικές της, καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Τράπεζας, των μετόχων της και των συναλλασσόμενων με αυτήν.

Τακτικοί Εξωτερικοί Έλεγχοι

Τακτικός Έλεγχος Τριμηνιαίων και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

Η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους ελεγκτές, γίνεται με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που στηρίζεται στην αξιολόγηση υποβληθεισών προσφορών. Οι σχετικές εκθέσεις των Τακτικών Εξωτερικών Ελεγκτών υποβάλλονται στη Διοίκηση της Τράπεζας, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση του ελέγχου των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

Τακτικός ετήσιος έλεγχος αξιολόγησης των μέτρων σε σχέση με τη Φύλαξη των Περιουσιακών Στοιχείων των Πελατών.

Η Τράπεζα αναθέτει επίσης, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος 2597/2007, σε Εξωτερικούς Ελεγκτές την ετήσια αξιολόγηση της καταλληλότητας των ρυθμίσεων που έχει υιοθετήσει, ως προς τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της. Η έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Τακτικός ανά τριετία έλεγχος αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

Η Τράπεζα αναθέτει επίσης, συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος 2597/2007, σε Εξωτερικούς Ελεγκτές ανά τριετία την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στην Τράπεζα της Ελλάδος.