Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως έργο, στο πλαίσιο της πολιτικής που θεσπίζει η Διοίκηση και το Δ.Σ. της Τράπεζας, την υλοποίηση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, με στόχο να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του πιστωτικού ιδρύματος και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του στόχου αυτού. Οι βασικές της αρμοδιότητες:

  • Ενημερώνει τη Διοίκηση και το Δ.Σ. της Τράπεζας για κάθε διαπιστωθείσα σημαντική παράβαση του κατά τα ως άνω ρυθμιστικού πλαισίου ή τυχόν σημαντικές ελλείψεις.
  • Ενημερώνει τη Διοίκηση και το Δ.Σ. της Τράπεζας για το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο παρέχει σχετικές οδηγίες για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζονται από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας και τις Θυγατρικές της Εταιρείες.
  • Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συμμορφώνονται με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Διασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Υπηρεσία Ελέγχου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Τράπεζα έχει συστήσει αρμόδια Υπηρεσία και κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, όπως εκάστοτε εξειδικεύονται με Νόμους και εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι συνεπείς προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τις χώρες δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιεί.

Υφίστανται διαδικασίες, έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί ειδική μηχανογραφική εφαρμογή εντοπισμού συναλλαγών, οι οποίες απαιτούν πρόσθετη διερεύνηση και τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής διασφαλίζεται η ύπαρξη κριτηρίων αποδοχής της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη και η ταξινόμηση των πελατών κατά βαθμίδα κινδύνου και στη συνέχεια η παρακολούθηση της σχέσης αυτής.

Η Υπηρεσία τηρεί το αρχείο αναφορών και συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές, όπως η Εποπτεία Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας Ελλάδος και η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


Υπηρεσία Πελατών

Η Υπηρεσία Πελατών παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων που θέτει η ΠΔΤΕ. 2501/31.10.2002 για τη σαφή και επαρκή πληροφόρηση των συναλλασσόμενων ως προς τους όρους και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, με σκοπό τη διαφάνεια των συναλλαγών και τη διευκόλυνση των πελατών ως προς την κατανόησή τους, καθώς και των υποχρεώσεων αλλά και των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνουν. Η Τράπεζα εκτός από τη δεδομένη εναρμόνισή της με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, θεωρεί ότι με τη διαφάνεια διασφαλίζεται η αξιοπιστία της, η φήμη της και το κύρος της, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη περιουσιακά της στοιχεία, ενώ ταυτό- χρονα μειώνεται ο λειτουργικός της κίνδυνος. Επίσης, η Υπηρεσία Πελατών μεριμνά για την επίλυση οποιουδήποτε παραπόνου συναλλασσόμενου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με πληρότητα τεκμηρίωσης.

Βασική επιδίωξη της Τράπεζας είναι η πλήρης προσυμβατική ενημέρωση του πελάτη, η διεκπεραίωση των συναλλαγών και γενικότερα η αντιμετώπιση των αιτημάτων του με τρόπο που να ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο για προστριβές και παράπονα. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα έχει επιτύχει ώστε ελάχιστοι συναλλασσόμενοι να έχουν παραπονεθεί μέχρι σήμερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.