Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έχει ως δεσμευτική διαχρονική προτεραιότητα την υιοθέτηση υψηλών προτύπων χρηστής και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και την πλήρη εναρμόνιση της Τράπεζας με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα, παρότι ακόμη δεν υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση ως μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, εφαρμόζει όλες τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας της Τράπεζας. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας μαζί με το Καταστατικό της, αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της Τράπεζας.

Ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων για την Τράπεζα είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκτελεστικούς, μη εκτελεστικούς και ανεξάρτητους συμβούλους. Οι σύμβουλοι είναι πρόσωπα με ευρεία πείρα, επαγγελματική καταξίωση και αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα, τα οποία εκλέγονται βάσει των προβλέψεων του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και καθορίζει την ακολουθητέα στρατηγική και την πολιτική ανάληψης κινδύνων. Επίσης παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών, των αποτελεσμάτων και γενικότερα όλων των εργασιών της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μεταβιβάσει στη Διοίκηση της Τράπεζας τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Τράπεζας έναντι τρίτων, για όλα τα θέματα που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της.

Διορισμός Επιτρόπου

Από τις 11/5/2013 η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε τον διορισμό του κ. Πέτρου Φρονίστα ως Επιτρόπου στην Τράπεζα PROBANK. Στον Επίτροπο ανατίθεται η διοίκηση της Τράπεζας, με σκοπό τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.