210 48 43 100 ή
800 11 900 900
TO ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Καταστήματα,
Κεντρικές Υπηρεσίες,
ΑΤΜs

Προστασία Δεδομένων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν.2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)"


Η Τράπεζα PROBANK Α.Ε., PROΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., ΑΝΘΟΣ PROPERTIES A.E. & PROFINANCE A.E. σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997 "για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" γνωστοποιούν προς τους πελάτες τους τα ακόλουθα:

H Τράπεζα PROBANK Α.Ε. επεξεργάζεται, στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 74, Μοσχάτο, τηλέφωνο 210 48 43 000, τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων με τις εξής ιδιότητες: πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, εταίροι/μέτοχοι πελατών, εντολοδόχοι πελατών, μέλη διοικητικού συμβουλίου πελατών, αντίκλητοι πελατών, συμβαλλόμενοι (π.χ. εγγυητές), καθώς και υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις προς την Τράπεζα ώστε να γίνουν πελάτες της. Σκοπός της επεξεργασίας:

  • Η πρόσβαση των πελατών της Τράπεζας στο δίκτυο της για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που υποστηρίζεται από τα παρακάτω κανάλια διανομής: α) Τραπεζικά καταστήματα, β) ΑΤΜ που βρίσκονται στο χώρο των καταστημάτων της ή σε χώρους τρίτων, γ) Τηλεφωνικής υποστήριξης (Phone Banking) δ) Μέσω του δικτύου E-Banking.
  • Η εξυπηρέτηση, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συναλλαγών της Τράπεζας με τους πελάτες της. Η προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας, η προστασία της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών, καθώς και η προώθηση υπηρεσιών της Τράπεζας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης των Υποκειμένων.

 Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα στοιχεία σχετικά με ηλεκτρονικές πληρωμές, I.K.A., Φ.Π.Α., Πληρωμές μισθοδοσιών και Συντάξεων του δημοσίου: η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", και τον διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ" (Αλαμάνας 2, Μαρούσι). Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α. Ε. (Αλαμάνας 2 και Πρεμετής. Μαρούσι), οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Δικαστικές Αρχές, Δημόσιοι Λειτουργοί ή τρίτοι.

Για όλα τα στοιχεία: η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρείες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.Κάθε πελάτης εταιρείας του εν λόγω Ομίλου έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν.2472/1997). Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν.2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στη Νομική Υπηρεσία (κ.Ιωάννης Δέδες, τηλέφωνο 210-4843452).

Οι Εταιρείες
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 ΜΟΣΧΑΤΟ
PROΒΑΝΚ ΑΕΔΑΚ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 ΜΟΣΧΑΤΟ
PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ A.E.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΝΘΟΣ PROPERTIES Α.Ε. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 ΜΟΣΧΑΤΟ

PROFINANCE Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 ΜΟΣΧΑΤΟ