Τα αποτελέσματα των υπολογισμών είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ είναι δεσμευτικά για την χορήγηση δανείου απο την Τράπεζα.

Παράμετροι Δανείου
Ποσό δανείου:  €
Διάρκεια:  έτη
* Ετήσιο επιτόκιο:  %
Πληρωμή ανά:* Στο πεδίο "Ετήσιο επιτόκιο" πρέπει να προστεθεί στο
Ονομαστικό επιτόκιο, το ποσοστό της εισφοράς
του Ν.128/75,που επιβαρύνει το αιτούμενο δάνειο,
το οποίο ανέρχεται σε 0,12% για τα δάνεια Στεγαστικής
Πίστης και σε 0,60% για τα δάνεια Καταναλωτικής
Πίστης.